NIÊM YẾT CÔNG KHAI

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
1051/QĐ-UBND 29/03/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân TPHCM
Quyết định 2160/QĐ-UBND 17/03/2021 Về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích UBND quận Bình Tân
826/TNMT 12/03/2021 Về hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường UBND quận Bình Tân
08/KH-VP 09/02/2021 Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND quận UBND quận Bình Tân
106/KH-UBND 09/02/2021 Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn quận Bình Tân UBND quận Bình Tân
297/QĐ-UBND 25/01/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân TPHCM
QUYẾT ĐỊNH SỐ 297/QĐ-UBND 25/01/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân TPHCM
Quyết định 6496/QĐ-UBND 23/12/2020 Ban hành quy trình xử lý công việc thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 UBND quận Bình Tân
6496/QĐ-UBND 23/12/2020 Về ban hành quy trình xử lý công việc thuco65 phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong phạm vi áp dụng Hê thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 UBND quận Bình Tân
4597/QĐ-UBND 14/12/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân TPHCM