NIÊM YẾT CÔNG KHAI/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành  
18/VP-TCD 04/02/2024 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân trong quý I năm 2024. UBND quận Bình Tân
1431/VP-TCD 27/11/2023 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân trong quý IV năm 2023. UBND quận Bình Tân
926/VP-TCD 01/07/2023 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND quận Bình Tân quý III năm 2023 UBND quận Bình Tân
387/VP-TMTH 06/04/2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN TRONG QUÝ II NĂM 2023 UBND quận Bình Tân
Lịch tiếp công dân quý I/2023 30/12/2022 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN TRONG QUÝ I NĂM 2023 UBND quận Bình Tân
1272/VP-TCD 03/10/2022 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường trong quý IV năm 2022 UBND quận Bình Tân
870/VP-TCD 05/07/2022 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN TRONG QUÝ III NĂM 2022 UBND quận Bình Tân
409/TCD 01/04/2022 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân quý II năm 2022 UBND quận Bình Tân
1865/VP-TCD 07/01/2022 Lịch tiếp công dân Quý 1-2022 UBND quận Bình Tân
Lịch tiếp công dân số 1865/VP-TCD 04/01/2022 Lịch tiếp công dân của CHủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân trong quý I năm 2022 UBND quận Bình Tân