Nộp hồ sơ
Thông tin quy hoạch
Tra cứu hồ sơ qua SMS
Soạn tin nhắn với nội dung: TC 04.98.H29 [ Số biên nhận ]
Gửi tin nhắn đến số 1022

iOS

iOS

Android

Android

Tình hình xử lý hồ sơ

Đã tiếp nhận

{{tiepnhan}} hồ sơ

Đã giải quyết

{{giaiquyet}} hồ sơ

Thủ tục hành chính


Cơ quan ban hành: {{thutuc.thuTucDTO.coquanbanhanh}}
Cơ quan giải quyết: {{thutuc.thuTucDTO.tencoquangiaiquyet}}
Lĩnh vực: {{thutuc.thuTucDTO.tenlinhvuc}}
Thời gian giải quyết: {{thutuc.thuTucDTO.thoihangiaiquyet}}
Kết quả thực hiện: {{thutuc.thuTucDTO.ketquathuchientthc}}
Trình tự thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
- {{tphs.tenthanhphanhoso}}
Hình thức thực hiện: {{thutuc.thuTucDTO.hinhthucthuchien}}
Căn cứ pháp lý:
- {{ccpl.ten}}
Góp ý thủ tục hành chính:

 

{{capcha[$index]}}

  Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến


  1
  Đăng nhập vào phần mềm (Hoặc đăng ký tài khoản mới nếu giao dịch lần đầu)
  3
  Điền đẩy đủ thông tin hồ sơ, đính kèm các chứng từ kèm theo hồ sơ
  5
  Tra cứu hồ sơ và nhận kết quả
  2
  Chọn thủ tục hành chính cần nộp trực tuyến
  4
  Nộp hồ sơ và xác nhận
  Xác nhận
  1
  Đăng nhập vào phần mềm (Hoặc đăng ký tài khoản mới nếu giao dịch lần đầu)
  2
  Chọn thủ tục hành chính cần nộp trực tuyến
  3
  Điền đẩy đủ thông tin hồ sơ, đính kèm các chứng từ kèm theo hồ sơ
  4
  Nộp hồ sơ và xác nhận
  5
  Tra cứu hồ sơ và nhận kết quả

  Thông báo


  {{tb.ngaybatdau}}

  Ngày bắt đầu: {{tb.ngaybatdau}}

  - {{file.filename}}

   Phản ánh góp ý


   Tiếp nhận góp ý

    

   {{capcha}}

   Danh sách góp ý

   {{$index + 1 + ((currentPage-1) * itemsPerPage)}}. {{mySplit(ds.tieude, 30)}} {{$index + 1 + ((currentPage-1) * itemsPerPage)}}. {{mySplit(ds.tieude, 30)}}
   Người gửi: {{mySplit(ds.hotennguoihoi, 15)}} {{mySplit(ds.hotennguoihoi, 15)}} Ngày gửi: {{ds.ngaytao}}
   {{ds.noidungtext}}
   - {{file.filename}}

    Không có dữ liệu